Artikel 1,  Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende termen met deze betekenis gebruikt.

Recobri:

Recobri groentechniek

Opdrachtgever:

Degene die Recobri opdracht werkzaamheden voor hem te verrichten.

 

Artikel 2, Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van Recobri.

2.2

Voorwaarden die afwijken van de algemene voorwaarden zoals hier beschreven, zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door Recobri en opdrachtgever.

2.3

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor de door Recobri ingehuurde onderaannemers.

2.4

Indien 1 of meerdere voorwaarden nietig worden of vernietigd worden blijven de andere voorwaarden bestaan.

2.5

Zonder commentaar van de opdrachtgever houden deze algemene voorwaarden stand.

 

 

Artikel 3, Offertes

3.1

Offertes door Recobri gemaakt, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend.

3.2

Tenzij anders aangegeven zijn offertes 3 maanden geldig na dagtekening.

3.3

De prijzen in de offertes zijn genoemd in euro’s en inclusief BTW, indien niet anders vermeld.

3.4

Samengestelde prijsopgaven verplichten de opdrachtgever niet om alle opdrachten uit te laten voeren.

 

 

Artikel 4, Eigendomsbehoud

4.1

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Recobri totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4.2

Voor de werkzaamheden mag de opdrachtgever niet ten nadelen van Recobri over goederen beschikken, noch door vervreemding noch door verpachting.

 

 

Artikel 5, Betaling

5.1

Betalingen dienen tenzij anders overlegd, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden.

5.2

Het factuurbedrag dient in 1 keer voldaan te worden, zonder enige aftrek of verrekening, indien niet anders overeen gekomen.

5.3

Bij geen betaling krijgt de opdrachtgever een aanmaning, wordt deze niet voldaan treedt punt 5.3a tot en met punt 5.3c op.

5.3a

De opdrachtgever is 3% per maand van het factuurbedrag verschuldigd aan Recobri na het verstrijken van de in punt 5.1 omschreven betaling.

5.3b

Recobri heeft het recht om zonder nadere ingebrekestelling, geleverde goederen terug te nemen.

5.3c

Alsmede is de opdrachtgever alle kosten aan Recobri verschuldigd die gemaakt zijn om de vordering tot stand te laten komen en de schade die daardoor is geleden, hieronder vallen bijvoorbeeld gerechtelijke kosten.

 

 

Artikel 6, Overmacht

6.1

Als overmacht wordt in ieder geval gezien: extreme weersomstandigheden zoals, hevige neerslag, storm, vorst en andere niet werkbare weersomstandigheden. Oorlogsdreiging, staking, oproer, watersnood, brand, overheidsmaatregelen, enz. Hierbij heeft Recobri het recht om de werkzaamheden uit te stellen totdat de niet werkzame en/of dreigende omstandigheden niet meer aanwezig zijn. Hierbij kan aan Recobri geen extra kosten worden berekend.

6.2

Het redelijkerwijs niet te verwachten van te laat geleverd krijgen van goederen en materialen aan Recobri behoort hier ook onder.

6.3

Bij onvoorziene objecten in bomen (bijvoorbeeld ijzer, granaatscherven, stenen, zand, enz.) die niet vanaf de buitenkant van de boom te zien zijn en waar Recobri niet van op de hoogte zijn gesteld kunnen meerkosten worden berekend aan de opdrachtgever in verband met de extra slijtagekosten aan machines en uren die hier in moeten worden gespendeerd.

 

 

Artikel 7, Goedkeuring uitge-voerde werkzaamheden

7.1

Binnen 14 dagen na het uitgevoerde werk kunnen klachten worden ingediend over materiaal wat niet aan de eisen voldoet, na deze termijn kan de opdrachtgever zich hier niet meer op beroepen.

7.2

Binnen 14 dagen na het uitgevoerde werk kunnen klachten worden ingediend over de kwaliteit van het uitgevoerde werk, Na deze termijn kan de opdrachtgever zich hier niet meer op beroepen.

7.3

Recobri zal klachten die binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk zijn gemeld en gegrond zijn verbeteren zonder verdere kosten.

 

 

Artikel 8, Aansprakelijkheid

8.1

In geval van ondeugdelijke levering door Recobri, is Recobri verantwoordelijk en zal er een nieuwe levering plaats vinden.

8.2

Behoudens de verplichtingen, die voortvloeien uit een door Recobri afgegeven garantieverklaring, is Recobri bij ondeskundig gebruik of ondeskundig toepassen nooit voor enige schade aansprakelijk, uit welke oorzaak deze ook voorkomt.

 

 

Artikel 9, Vergunningen

9.1

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen (bijvoorbeeld een kapvergunning). Indien schriftelijk is overeengekomen is Recobri verantwoordelijk.

9.2

Recobri zal nooit (behalve wanneer schriftelijk is overeengekomen) boetes, claims e.d. betalen door het niet aanwezig zijn van vergunningen. Deze zullen ten alle tijden worden verhaald op de klant.

 

 

Artikel 10, Geschillen

10.1

Op de offerte, werkzaamheden, enz. is uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing. Geschillen uit deze voorwaarden zullen volgens de Nederlandse wet worden beslecht.